Organizace provozu mateřské školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat Vás, o organizaci provozu mateřské školy, od 1.září 2021. Věnujte prosím pozornost těmto sdíleným informacím. Od 1.9.2021 je Vám mateřská škola opět k dispozici, denně, v pracovní dny od 6:00 hodin do 16:30 hodin. Jmenné seznamy dětí a jejich rozdělení do tříd budou k dispozici již 31.8 2021 v prosklené vitríně, v průchozím koridoru mateřské školy. Prosíme, aby jste rozdělení dětí respektovali. Z organizačních důvodů není možné vyhovět požadavkům přeřazení dětí do jiných tříd. V uvedeném termínu jsme pro všechny rodiče a zapsané děti, připravili letos poprvé od 9:30 do 11:30 hodin, "Den otevřených dveří". Nabízíme Vám možnost nahlédnout do všech tříd, pohovořit s třídními učitelkami dětí, asistentkami pedagoga a zeptat se na cokoliv bude potřeba. Můžete si také přinést oblečení dětí a připravit si na 1.9. svou šatnovou skříňku.

Mateřská škola nemá nastavena žádná specifická, hygienická opatření. To znamená, že se děti 1.9.2021 nebudou testovat. Děti nemají povinnost v mateřské škole mít ochranu dýchacích cest. Povinnost ochrany dýchacích cest je závazná pro zákonné zástupce dětí - rodiče, případně osoby zmocněné k vyzvedávání dětí a to po celou dobu pobytu v mateřské škole. Od 1.9.2021 je zakázáno vstupovat do prostoru umýváren dětí a do tříd.

Stále jsou platná opatření, spojená s předcházením šíření infekčních chorob. Máme povinnost, vyplývající z aktuálních opatření MZ. Do kolektivu dětí tedy není možné přijmout dítě s evidentními příznaky infekčního onemocnění, jako je rýma, kašel, zvracení, průjem, teplota vyšší než 37 stupňů, otoky, změny na kůži. V takovém případě je třídní učitelka oprávněna nepřijmout dítě již při příchodu do mateřské školy. Pokud dítě začne vykazovat příznaky infekčního onemocnění v průběhu pobytu v mateřské škole, službu konající učitelka nesmí dítě ponechat v kolektivu a je povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte, případně osobu pověřenou, kterou zákonný zástupce uvede. Dítě nesmí zůstat v kolektivu ostatních dětí a má být podle pokynu MZ a doporučení MŠMT, umístěno do izolační místnosti. Naše mateřská škola si zakládá na laskavém, vstřícném a empatickém přístupu k dětem, proto se těmto krokům chceme vyhnout a dítě nevystavit stresovým situacím. Budeme se tedy snažit situace řešit ve spolupráci s rodiči empaticky.

Z důvodu epidemicky nejistého vývoje, nebudeme v tomto školním roce organizovat zájmové kroužky. Jako alternativu však připravujeme celou řadu zajímavých aktivit.

Pokud máte dotazy na organizaci provozu, můžete se obrátit osobně na zástupkyni pro předškolní vzdělávání již 31.8.2021, nebo Vám doporučujeme dostavit se na schůzku rodičů s třídními učitelkami a zástupkyní pro předškolní vzdělávání, které proběhnou v měsíci září. Zde Vám sdělíme koncept vzdělávání konkrétní třídy, informace k výletům, kulturním aktivitám, focení dětí atd.


Na školní rok 2021/2022 připravujeme:

- Výlety, projektovou výuku, exkurze.

- Tematické focení dětí.

- Vánoční pečení.

- Velikonoční pečení.

- Zavedení systému zdravotní, tělesné výchovy.

- Projekty zaměřené na předčtenářské dovednosti dětí, ve spolupráci s organizací "Celé Česko čte dětem.

- Koncept logopedické prevence napříč všemi třídami mateřské školy.

- Prvky Montessori pedagogiky jako pomůcku pro úspěšnou adaptaci nejmenších dětí.

- Předškolní přípravku "Lukáškova školička".


Každá z třídních učitelek se specializuje na specifickou oblast. Proto se můžete těšit na pestrost vzdělávací nabídky:

Bc. Simona Šalatová, Bc. Michaela Bravencová: angličtina hrou.

Veronika Neumannová, Veronika Friedrichová: prvky Montessori pedagogiky, zaměřené na praktický život.

Pavlína Kellnerová, Šárka Ivanovová: hra na zobcovou flétnu, výtvarné tvoření.

Bc. Lenka Peterková, Bc. Lenka Koblovská: zdravotně-tělesné aktivity.

Bc. Veronika Piešová, Mgr. Lenka Polášková: prvky aromaterapie, výtvarné tvoření.

Bc. Vendula Janošová, Dis., Bc. Anna Trybučková: relaxační techniky, prvky ergoterapie.


Samozřejmě každý den ve všech třídách prolínají činnosti hudební, výtvarné, pohybové, dramatizace, poslech, polytechnické.

Věříme, že se Vám i Vašim dětem bude v naší mateřské škole líbit. 

Těšíme se na Vás i Vaše děti

Mgr. Lenka Polášková