Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zveřejňujeme informace týkající se zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Zápis do mateřské školy bude probíhat od 3. května 2021 do 4. května 2021.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s povinnými přílohami, můžete doručit:

 • Elektronicky odeslanou přihláškou s povinnými 3 přílohami - prostřednictvím datové schránky. Identifikátor datové schránky: 8demdt6
 • Doručením prostřednictvím České pošty na adresu mateřské školy.
 • Osobním doručením do poštovní schránky u vstupní branky mateřské školy (bez přítomnosti dítěte). v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.
Doručena musí být přihláška k předškolnímu vzdělávání se všemi 3 přílohami!

Z důvodu epidemických rizik je přísně zakázáno vstupovat do budovy mateřské školy. 

Máte-li jakýkoli dotaz, kontaktujte nás.

Mgr. Lenka Polášková, pověřena funkcí zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Upozornění:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě zájmu zařazení dítěte do logopedické třídy, prosím, kontaktujte zástupkyni pověřenou řízením MŠ, která Vám sdělí podrobný postup.

Doplňující informace:
 • Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte, jako je např. dítě, kterému v důsledku nepříznivé soc. situace hrozí sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.).
 • Zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte písemně na adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě.
 • Do žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání uveďte telefonní číslo a kontaktní, emailovou adresu. Bude Vám přiděleno registrační číslo, které Vám odešleme. Registrační čísla dětí, které jsou přijaty, budou vyvěšeny na vstupních dveřích do MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.
 • Na základě § 22 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou zákonní zástupci dítěte povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok.
 • Účastnit se předškolního vzdělávání může dítě, které zvládá účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele školy.
 • Doporučujeme seznámit se s postupem při adaptaci dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 2021/2022

Ředitelka školy stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. následující kritéria, podle kterých bude mateřská škola postupovat při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v městském obvodu Ostrava-Jih, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 školského zákona) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí dětí splňujících toto kritérium se uplatní následující další kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že kritérium s vyšším pořadovým číslem se uplatní až po kritériu s nižším pořadovým číslem.

 1. Děti, které budou ve školním roce 2021/2022 plnit povinné předškolní vzdělávání mají nárok na přednostní přijetí dle školského zákona.
 2. Starší děti mají přednost před mladšími.
 3. Přednost mají děti, jejichž sourozenec je již vzděláván v MŠ Mjr. Nováka 30.
V případě volných míst po vyřízení žádostí o přijetí dětí splňujících výše uvedená kritéria se uplatní následující další kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že kritérium s vyšším pořadovým číslem se uplatní až po kritériu s nižším pořadovým číslem.

 1. Děti mladší tří let s trvalým pobytem ve městském obvodu Ostrava-Jih. Při počtu žádostí převyšujícím počet zbývajících volných míst mají přednost starší děti před mladšími.
 2. U dětí s trvalým pobytem mimo městský obvod Ostrava-Jih je rozhodujícím kritériem věk dítěte, kdy starší děti mají přednost před mladšími.
Seznam přijatých dětí bude pod přiděleným registračním číslem vyvěšen na vstupních dveřích budovy MŠ a na webových stránkách MŠ do 15 dnů od data zápisu. Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona nahrazuje oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se nebude doručovat v písemné podobě.

Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonným zástupcům písemně.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Dokumenty: