Práce školní asistentky v naší mateřské škole

Mateřská škola realizuje projekt Šablony II. Díky tomuto projektu v našem zařízení působí školní asistentka.

Hlavní náplní práce školní asistentky je spolupráce s třídními učitelkami, se kterými se zaměřuje na děti s odloženou školní docházkou a děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

Převažuje individuální práce školní asistentky, která s dětmi realizuje všechny aktivity, které usnadňují přechod dětí ze školy mateřské do školy základní.

Například:
  • Oblast předmatematických dovedností
  • Oblast předčtenářských dovedností
  • Nácvik správného úchopu psacího náčiní
  • Koordinace ruky a oka
  • Procvičování zrakové percepce
  • Posilování prosociálního chování, spolupráce s vrstevníky
  • Plnění jednoduchých úkolů
  • Posilování koncentrace pozornosti

Mgr. Lenka Polášková (lenka.polaskova@zslukasove.cz), pověřena funkcí zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání