Logopedie

Speciální logopedické třídy

Do speciální logopedické třídy muže být zařazeno až 14 dětí, a to na základě doporučení po speciálně pedagogickém – logopedickém vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru (SPC).

Ve speciálních logopedických třídách si děti hrou každý den procvičují fonematický sluch, zrak a hmat. Dětem jsou k dispozici dvě zkušené speciální pedagožky, kteří mají pro každé dítě zvlášť vypracovaný individuální logopedický plán.

S dětmi pracujeme zejména v oblasti rozvoje řeči zaměřeném nejen na samotnou výslovnost, ale i na gramatickou stránku řeči a porozumění řeči. Dále se zaměřujeme na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj grafomotoriky a kresby a rozvoj předmatematických představ. Důraz klademe také na dechová cvičení a cvičení na rozvoj motoriky mluvidel.

Rodičům dále nabízíme logopedickou depistáž, individuální přístup k dítěti, malý počet dětí ve třídě a logopedické poradenství.