Co vám nabízíme?

V mateřské škole je zajišťována péče pro děti od 3 do 6 až 7 let v šesti třídách (tři standardní třídy a tři speciální logopedické třídy). Celková kapacita MŠ je 124 dětí.


Naším cílem je celkový rozvoj osobnosti každého dítěte, jeho orientace ve světě, který postupně poznává. Z rodiny je to mateřská škola – kamarádi – blízké okolí – moje město – moje země – celý svět. Předškolní vzdělávání je nejdůležitější součástí celého školního systému s úmyslem dovést dítě na konci toho období k tomu, aby získalo samostatnost a základy důležité pro jeho rozvoj a učení po celý život. Aby se děti i dospělí cítili v naší mateřské škole dobře a spokojeně, mají nově příchozí děti možnost adaptovat se na nové prostředí společně s rodiči.

Školní vzdělávací program "Moderní mateřská škola" vychází z přirozených potřeb dítěte. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení a zkoumání. Na jeho základě mají paní učitelky na třídách zpracovány své třídní vzdělávací plány, s nimiž pracují celý rok.

V mateřské škole vytváříme podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Rozvíjíme každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na konci předškolního období zvládlo nároky, které jsou na něj kladeny.
Naším cílem je také upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Jednotlivé třídy jsou uspořádány a využívány jako herny, tělocvičny i pracovny, což umožňuje kreativitu při výchovně vzdělávacím procesu a realizaci různorodých aktivit dětí potřebných pro všestranný rozvoj osobnosti. Třída je kamarádským prostředím. Děti jsou do tříd rozděleny zpravidla podle věku, výjimkou jsou speciální logopedické třídy.

Kapacita standardní třídy je 28 dětí. Dětem se zde věnují dvě paní učitelky a v předškolní třídě mají k ruce paní učitelky i školního asistenta. Do speciální logopedické třídy muže být zařazeno až 14 dětí a s dětmi pracují dvě zkušené speciální pedagožky.


 • Podpora předčtenářských a předmatematických dovedností
 • Logopedická péče v mateřské škole
 • Příprava na školu, grafomotorické cviky
 • Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj hravých dovedností
 • Školní zahrada s prvky dopravní výchovy - otevřeno pro veřejnost v odpoledních hodinách
 • Akce pro děti a rodiče na školní zahradě
 • Tvořivé dílny s  rodiči
 • Pěvecký sboreček Písnička
 • Divadelní představení ve spolupráci s divadlem (např. Šamšula nebo Beruška) 1x měsíčně
 • Celoškolní výstavy výtvarných prací dětí, práce s keramickou hlínou
 • Účast dětí ve výtvarných soutěžích
 • Akce pro děti - barevné dny dle ročních období
 • Předplavecká výuka v krytém bazénu
 • Návštěvy knihovny
 • Výlety do zoologické zahrady a Valašského muzea v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm)
 • Mikulášská nadílka ve spolupráci se základní školou
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Školka v přírodě
 • Lyžařská školička
 • Karneval  pro děti
 • Polodenní výlety
 • Rozloučení s předškoláky, umístění fotografií na tablo